Strona główna » Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • NIP: 765-169-40-13

 • E-mail:kontakt@antydeska.pl
 • Telefon66-11-61-270
 • Godziny pracy infoliniiInformacja telefoniczna dostępna w godzinach: pon - pt 9:00 - 18:00, w soboty 10:00 - 14:00

Informacje

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego http://antydeska.pl
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Sklep internetowy dostępny pod adresem URL http://antydeska.pl prowadzony jest przez firmę Netproo Sp. z o.o., ul. Pocztowa 13, 78-600 Wałcz, NIP: 765-169-40-13, REGON: 367652422.
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Netproo Sp. z o.o. zwaną dalej Sprzedającym, a konsumentem lub klientem składającym zamówienie w sklepie http://antydeska.pl zwanym dalej Kupującym.

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@antydeska.pl, telefonu 57 67 77 635 i elektronicznego formularza umieszczonego pod adresem internetowym http://antydeska.pl/kontakt-f-1.html

Wymagania techniczne korzystania ze sklepu internetowego http://antydeska.pl
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
a) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
b) Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
c) Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
d) Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
2. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.
 
II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY.
 
1. Umieszczenie na witrynie Sprzedającego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sprzedającego za określoną tam cenę. Złożona oferta wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
3. Sprzedający - klep internetowy http://antydeska.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie towary oferowane w sklepie http://antydeska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://antydeska.pl są określone w walucie polskiej (PLN). Przy opisie towaru widnieją ceny brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy opisie towaru i w formularzu zamówienia w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Ceny zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT - oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).
6. Sprzedający wystawia faktury VAT przy każdym zakupie.
7. Zamówienia poprzez stronę http://antydeska.pl mogą składać Kupujący, którzy założyli indywidualne konto w sklepie http://antydeska.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie, lub Ci którzy chcą dokonać zakupu bez rejestracji i podają prawdziwe dane w formularzu zamówienia.
8. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z Załącznikiem - wzorem odstąpienia od umowy.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien zawiadomić Sprzedającego o zauważonych rozbieżnościach. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.
10. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
11. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
12. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sprzedającego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym mu dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT).
 
III. SPOSOBY, TERMIN I KOSZT DOSTAWY.
 
1. Zamówiony towar Sprzedający dostarcza za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej.
2. Termin dostawy może być różny i zależy od zamówionych towarów. Kupujący powinien wystąpić do Sprzedającego o oszacowanie terminu realizacji zamówienia przed dokonaniem zakupu .
3. Koszty transportu określone są indywidualnie. Koszt wysyłki ponosi Kupujący.
4. Kupujący jest zawsze informowany o kosztach wysyłki przed złożeniem zamówienia i potwierdzeniem go przez Sprzedającego.
5. Kupujący jest proszony o zapewnienie osoby do pomocy przy rozładunku zamówienia.
6. Kurier / pracownik firmy transportowej ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg. do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg. dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski.
7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
8. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 
IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI.
 
1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
- Za pobraniem - przy odbiorze przesyłki
- Przelewem - po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje (w e-mailu potwierdzającym zamówienie) numer konta bankowego, oraz dane do wykonania przelewu

2. Przy wpłacie na konto należy w tytule wpłaty podać swoje imię i nazwisko (opcjonalnie nazwę firmy), oraz numer zamówienia, który Kupujący otrzyma w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
 
V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU.

1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący-konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@antydeska.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sprzedającego tj. Netproo Sp. z o.o. 78-600 Wałcz, ul. Pocztowa 13, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedajacego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartych w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VI. REKLAMACJE

1. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@antydeska.pl.
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającego w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
 
VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 • Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 
 
VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 
1. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli Kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie Sprzedającego.
4. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.
6. Sprzedający ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie Sprzedającego. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sprzedającego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w sklepie internetowym Sprzedającego nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 
1. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie wszystkich danych oznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracji konta, lub formularzu zamówienia (w przypadku zakupu bez rejestracji).
2. Złożenie zamówienia w sklepie Internetowym Sprzedającego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres.
4. Dane podawane przez Kupującego nie będą przekazywane ani sprzedawane stronom trzecim.
5. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. Zbiór danych osobowych Kupujących w sklepie http://antydeska.pl zarejestrowany jest w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
6. Zbiór danych osobowych klientów sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedającego został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 126496.
7. Sprzedający przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU S.A. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.
 
X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony http://antydeska.pl/regulamin-pm-11.html jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego są następujące:
 • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
 • newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,
 • dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.
4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • adres poczty elektronicznej
5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt II Regulaminu.
7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Sprzedający niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego,
 • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres:kontakt@antydeska.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedającego
 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedający zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

9. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
10. Sprzedający informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze sklepem internetowym Sprzedającego), możliwe do odczytania przez sklep Internetowy Sprzedającego. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez sklep internetowy Sprzedającego w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów sklepu internetowego, w celu dostosowania wyglądu sklepu internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach sklepu internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Kupującego.
 • Sprzedający przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia. 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Sprzedający zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej http://antydeska.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.
2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
4. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
5. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl